• Home
  • List of major shareholders

List of major shareholders

Name

Share

Number of Shares

Share Holding Ratio

Mrs. Chia-Mei Chang
70,738,915
54.41
Mr. Chia Hung Chin
12,800,000
9.85
清倍華再源技股份有限公司:吳倍任
9,900,000
7.62
Mr. Hsi-Chun Chin (Jonathan)
2,131,685
1.64
Mr. Yu-Jen Huang (Alen)
1,100,000
0.85
Mr. Tzu-Chun Lu
1,087,000
0.84
康和綜合證券股份有限公司代表人:鄭大宇
1,004,000
0.77
Mr. Chia-Hung Chin
1,000,000
0.77
Mr. Pei-Jen Wu (Bruce)
935,411
0.72
Mr. Chiu-Rin Su (Kevin)
762,000
0.59
70,738,9188542997686